Levensdoelen.nu header

Levensdoelen.nu - Intrinsiek gemotiveerde mensen vinden bepaalde taken interessant en leuk om te doen en presteren vaak beter dan extrinsiek gemotiveerden.

Intrinsieke motivatie komt voort uit de aangeboren menselijke behoeften aan autonomie, verbondenheid en competentie. Deze geëvolueerde behoeften zijn er met als doel mensen persoonlijk te laten groeien. Intrinsieke motivatie zorgt er voor dat mensen actie ondernemen om de behoeften aan autonomie, verbondenheid en competentie te bevredigen waardoor mensen zich uiteindelijk persoonlijk ontwikkelen.

Effectiever Onderzoek op de werkvloer heeft uitgewezen dat intrinsieke motivatie leidt tot effectiever gedrag met betrekking tot relatief complexe taken waarbij flexibiliteit en creativiteit vereist zijn. Het blijkt dat, ongeacht of werknemers eenvoudige of moeilijke taken uitvoeren, intrinsieke motivatie positief gerelateerd is aan werktevredenheid, welzijn en productiviteit.

Autonomie en competentie Wat betreft de behoefte aan autonomie blijkt dat intrinsieke motivatie positief gerelateerd is aan het zelf maken van keuzes. Externe controle is negatief gerelateerd aan intrinsieke motivatie. De belangrijkste persoonlijke determinant van intrinsieke motivatie is zelfvertrouwen. Mensen die zekerder zijn dat zij een taak aankunnen, laten doorgaans een hogere intrinsieke motivatie zien dan degenen die minder zeker van hun zaak zijn.

Ontwikkeling van intrinsieke motivatie Om de ontwikkeling van intrinsieke motivatie te stimuleren is het van belang dat de omgeving de drie basisbehoeften aan autonomie, verbondenheid en competentie niet frustreert. Het belangrijkste punt hierin is dat de omgeving autonomie-ondersteunend is. Er moet een stimulans zijn die mensen helpt om zelf beslissingen te nemen. Ook moet voorkomen worden dat taken extern gecontroleerd worden door middel van straf of beloning.

Feedback

Positieve feedback kan er eveneens voor zorgen dat mensen zich bekwamer gaan voelen. Goede feedback bevat informatie over de effectiviteit, de voortgang en de resultaten van mensen. De behoefte aan verbondenheid komt voort uit de vrije wil. Als de wil overgaat tot handelen waarin die verbondenheid bestendigd wordt, betekent dat, dat werknemers dat doet omdat zij ervaren dat die verbondenheid waardevol is, voor zichzelf en voor de ander of het andere, en niet omdat anderen het van hen verwachten, verlangen of het afdwingen. Intrinsieke motivatie ontwikkelt zich namelijk makkelijker in een omgeving die mensen als veilig ervaren. Ondersteuning, begeleiding en het tonen van interesse kunnen daarin een faciliterende rol spelen.

© Levensdoelen.nu 2020